Eivy Flodin

Stockholm Marbella

QqQCdBarRICdM+380dzYvQ_thumb_7acb.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/golden shadow
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/golden shadow
595.00
XmTQ7NeTS6OOyS+AWvZBow_thumb_7ae2.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/vintage rose
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/vintage rose
595.00
7xAMdwfKSWaJX+QdhhMn9w_thumb_7abe.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/rose
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/rose
595.00
4QYrqSVNSl+Ln9db9RD9Og_thumb_7add.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/Chrysolite
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/Chrysolite
595.00
4DozLB7ESre0Nw4uISG+1g_thumb_7a9e.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/orange
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/orange
595.00
+htj4%ERT6aYCZpsSd+2vg_thumb_7adb.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/tranzanite
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/tranzanite
595.00
wPexzcL6RT6oQf8LzMxgMQ_thumb_7aad.jpg
Classic Crystal Petit - Golden/aquamarin
595.00
Classic Crystal Petit - Golden/aquamarin
595.00
KS9j3eZeT5Cr%UeFKjmSTg_thumb_7aa9.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/candy mix
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/candy mix
595.00
lbfWz7skQW+kqwRMi4v28g_thumb_7aa5.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/coral&pink mix
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/coral&pink mix
595.00
jNiK5mzrRtmlru9+YigsEQ_thumb_7a8b.jpg
Classic Crystal Petit - Gold/sunny yellow mix
595.00
Classic Crystal Petit - Gold/sunny yellow mix
595.00
ojKTVmqMTHmctwqMH1xWJA_thumb_7ad0.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/light pink
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/light pink
595.00
IZ3ECdZGQz+XmrOj3kXmAQ_thumb_7ade.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/vintage rose
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/vintage rose
595.00
uPh4JDKcTuiKA7SwHxa2Rg_thumb_7adf.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/chrysolite
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/chrysolite
595.00
FvOWokD+ScGP2jDTKDZhRQ_thumb_7a99.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/silk
59.50
Classic Crystal Petit - Silver/silk
59.50
ZcoqearUTcGd+HZQrpmYLw_thumb_7ae9.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/tranzanite
59.50
Classic Crystal Petit - Silver/tranzanite
59.50
71nweCLeRlm+fmD7GWotZQ_thumb_7a8c.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/orange
59.50
Classic Crystal Petit - Silver/orange
59.50
ixzgO8nDTgWYjKYjQysHLQ_thumb_7a8d.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/metallic blue
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/metallic blue
595.00
Rp0fCewXQweXp9wtEac6Yw_thumb_7ae3.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/super mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/super mix
595.00
MkFQrD+HRLeC3yDjmcwrNg_thumb_7ad9.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/Nude mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/Nude mix
595.00
7uxJuNxKQgq1ugzgEKrdVQ_thumb_7aa8.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/pink mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/pink mix
595.00
QLzllZ78QmS96Yg7oZywQA_thumb_7aac.jpg
Classic Crystal Petit - silver/fuchsia
595.00
Classic Crystal Petit - silver/fuchsia
595.00
Qt0HjBnoQcWCwR9cK2ivkg_thumb_7aa6.jpg
Classic Crystal Petit- Silver/Black&white mix
595.00
Classic Crystal Petit- Silver/Black&white mix
595.00
HBKjlQ7+R2STRq1y8unWjA_thumb_7ab1.jpg
Classic Crystal Petit- Silver/metallic pearl mix
595.00
Classic Crystal Petit- Silver/metallic pearl mix
595.00
LG+DgwlJS2G9482Bfk8D%A_thumb_7a94.jpg
Classic Crystal petit - Silver/metallic mix
59.50
Classic Crystal petit - Silver/metallic mix
59.50
xD0faiJLRqCKc6eBesxQ9w_thumb_7aae.jpg
Classic Crystal petit silver/metallic green
59.50
Classic Crystal petit silver/metallic green
59.50
mi4qHeQvQrCzDWg8W%Zclg_thumb_7a90.jpg
Classic Crystal Petit - Color Mix
59.50
Classic Crystal Petit - Color Mix
59.50
vdkNzuERSY2nFIPjzCAbkQ_thumb_7ab5.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/style mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/style mix
595.00
r2g2SYAuS8S%f8C63Tp6ag_thumb_7a89.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/cobalt blue mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/cobalt blue mix
595.00
lb0P2T1YQ7y6qTS7mB9YDw_thumb_7a9d.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/blue opal
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/blue opal
595.00
dQyJ1Y+uReSRUCq9E7nduw_thumb_7a8f.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/withe mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/withe mix
595.00
gaGselDFQ8ifDHiwVup64w_thumb_7a9c.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/withe opal
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/withe opal
595.00
nP5ar1TRQpiFeN1q5aQgEA_thumb_7aa7.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/opal mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/opal mix
595.00
5OHn4k93QLC8IDpZmXSSuQ_thumb_7a93.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/sweet mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/sweet mix
595.00
E0XA+dCNRsav6q209D5Djw_thumb_7aa3.jpg
Classic Crystal petit- silver/forest green
595.00
Classic Crystal petit- silver/forest green
595.00
Jge9a%IiQWur8WKylECLRA_thumb_7a88.jpg
Classic Crystal petit- silver/dark grey
595.00
Classic Crystal petit- silver/dark grey
595.00
Fbyuj6k8SUiR4qGBZzktjQ_thumb_7ab0.jpg
Classic Crystal petit- silver/montana blue
595.00
Classic Crystal petit- silver/montana blue
595.00
Fu08jRYuQWebTQrz6%HgfA_thumb_7a7a.jpg
Classic Crystal petit- Black/black, orange, pink & green
595.00
Classic Crystal petit- Black/black, orange, pink & green
595.00
nmV3ldThQHi+yEP4X0IZhQ_thumb_7a79.jpg
Classic Crystal petit - Silver/burgundy
595.00
Classic Crystal petit - Silver/burgundy
595.00
tt8XR50fTxKLkvj61fVmbA_thumb_7a84.jpg
Classic Crystal petit - Silver/burgundy&pink pix
595.00
Classic Crystal petit - Silver/burgundy&pink pix
595.00
6m2BIjLxRfeMESiLxzCNug_thumb_7a9a.jpg
Classic Crystal petit- silver
595.00
Classic Crystal petit- silver
595.00
0kvTbzBBTIGXUg8mORSG8Q_thumb_7a65.jpg
Classic Crystal Petit-silver/brown
595.00
Classic Crystal Petit-silver/brown
595.00
8IAXQXX%RR2aAfne6FMYww_thumb_7ab7.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/Lac yellow
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/Lac yellow
595.00
o83K0VkDQCCsMUo6YFEoiw_thumb_7a8a.jpg
Classic Crystal Petit - Silver/yellow mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver/yellow mix
595.00
fSEhzWIjRcmwKyeG3BxP7g_thumb_7a87.jpg
Classic Crystal - Gold/Jonquil yellow
695.00
Classic Crystal - Gold/Jonquil yellow
695.00
vycuJ8tZT8GElaplnk1vRg_thumb_7aa4.jpg
Classic Crystal - Gold/aquamarin
695.00
Classic Crystal - Gold/aquamarin
695.00
neR2OneNRp2h6SPDzpLxXw_thumb_7aa2.jpg
Classic Crystal - Gold/rose
695.00
Classic Crystal - Gold/rose
695.00
094NqsM3Re6oer5Fuj5d2Q_thumb_7aa0.jpg
Classic Crystal - Gold/violet
695.00
Classic Crystal - Gold/violet
695.00
HAuFf3%%T0qsxwkDS73KKQ_thumb_7ab3.jpg
Classic Crystal - Gold/orange
695.00
Classic Crystal - Gold/orange
695.00
wy0E2UMWRHaVOUOQPxtpzQ_thumb_7a97.jpg
Classic Crystal - Gold/coral&pink mix
695.00
Classic Crystal - Gold/coral&pink mix
695.00
wzXvodk2SUGvCtY3OI1FyQ_thumb_7ab4.jpg
Classic Crystal - Silver/style mix
695.00
Classic Crystal - Silver/style mix
695.00