Eivy Flodin

"Don't let anyone steal your shine"

QqQCdBarRICdM+380dzYvQ_thumb_7acb.jpg
Classic Crystal Petit - Gold / Golden Shadow
595.00
Classic Crystal Petit - Gold / Golden Shadow
595.00
4QYrqSVNSl+Ln9db9RD9Og_thumb_7add.jpg
Classic Crystal Petit - Gold / Chrysolite
595.00
Classic Crystal Petit - Gold / Chrysolite
595.00
4DozLB7ESre0Nw4uISG+1g_thumb_7a9e.jpg
Classic Crystal Petit - Gold / Orange
595.00
Classic Crystal Petit - Gold / Orange
595.00
jNiK5mzrRtmlru9+YigsEQ_thumb_7a8b.jpg
Classic Crystal Petit - Gold / Sunny Yellow Mix
595.00
Classic Crystal Petit - Gold / Sunny Yellow Mix
595.00
ojKTVmqMTHmctwqMH1xWJA_thumb_7ad0.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Light Pink
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Light Pink
595.00
uPh4JDKcTuiKA7SwHxa2Rg_thumb_7adf.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Chrysolite
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Chrysolite
595.00
ZcoqearUTcGd+HZQrpmYLw_thumb_7ae9.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Tanzanite
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Tanzanite
595.00
71nweCLeRlm+fmD7GWotZQ_thumb_7a8c.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Orange
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Orange
595.00
ixzgO8nDTgWYjKYjQysHLQ_thumb_7a8d.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Metallic Blue
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Metallic Blue
595.00
7uxJuNxKQgq1ugzgEKrdVQ_thumb_7aa8.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Pink Mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Pink Mix
595.00
QLzllZ78QmS96Yg7oZywQA_thumb_7aac.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Fuchsia
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Fuchsia
595.00
Qt0HjBnoQcWCwR9cK2ivkg_thumb_7aa6.jpg
Classic Crystal Petit- Silver / Black & White Mix
595.00
Classic Crystal Petit- Silver / Black & White Mix
595.00
xD0faiJLRqCKc6eBesxQ9w_thumb_7aae.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Metallic Green
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Metallic Green
595.00
r2g2SYAuS8S%f8C63Tp6ag_thumb_7a89.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Cobalt Blue Mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Cobalt Blue Mix
595.00
nP5ar1TRQpiFeN1q5aQgEA_thumb_7aa7.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Opal Mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Opal Mix
595.00
E0XA+dCNRsav6q209D5Djw_thumb_7aa3.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Forest Green
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Forest Green
595.00
Jge9a%IiQWur8WKylECLRA_thumb_7a88.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Dark Grey
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Dark Grey
595.00
Fu08jRYuQWebTQrz6%HgfA_thumb_7a7a.jpg
Classic Crystal Petit - Black / Black, Orange, Pink & Green
595.00
Classic Crystal Petit - Black / Black, Orange, Pink & Green
595.00
nmV3ldThQHi+yEP4X0IZhQ_thumb_7a79.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Burgundy
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Burgundy
595.00
tt8XR50fTxKLkvj61fVmbA_thumb_7a84.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Burgundy & Pink Mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Burgundy & Pink Mix
595.00
6m2BIjLxRfeMESiLxzCNug_thumb_7a9a.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Silver Metallic
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Silver Metallic
595.00
8IAXQXX%RR2aAfne6FMYww_thumb_7ab7.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Soft Yellow
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Soft Yellow
595.00
o83K0VkDQCCsMUo6YFEoiw_thumb_7a8a.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Yellow Mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Yellow Mix
595.00
fSEhzWIjRcmwKyeG3BxP7g_thumb_7a87.jpg
Classic Crystal - Gold / Jonquil Yellow
695.00
Classic Crystal - Gold / Jonquil Yellow
695.00
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_9848.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Crystal
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Crystal
595.00
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_984e.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Emerald
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Emerald
595.00
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_9831.jpg
Classic Crystal Petit - Silver / Green, Blue, Yellow Mix
595.00
Classic Crystal Petit - Silver / Green, Blue, Yellow Mix
595.00
vycuJ8tZT8GElaplnk1vRg_thumb_7aa4.jpg
Classic Crystal - Gold / Aquamarine
695.00
Classic Crystal - Gold / Aquamarine
695.00
neR2OneNRp2h6SPDzpLxXw_thumb_7aa2.jpg
Classic Crystal - Gold / Rose
695.00
Classic Crystal - Gold / Rose
695.00
094NqsM3Re6oer5Fuj5d2Q_thumb_7aa0.jpg
Classic Crystal - Gold / Violet
695.00
Classic Crystal - Gold / Violet
695.00
HAuFf3%%T0qsxwkDS73KKQ_thumb_7ab3.jpg
Classic Crystal - Gold / Orange
695.00
Classic Crystal - Gold / Orange
695.00
wzXvodk2SUGvCtY3OI1FyQ_thumb_7ab4.jpg
Classic Crystal - Silver / Style Mix
695.00
Classic Crystal - Silver / Style Mix
695.00
DYQY3eMUSperKWZCxz9UlQ_thumb_7a91.jpg
Classic Crystal - Silver / Pink Mix
695.00
Classic Crystal - Silver / Pink Mix
695.00
zPfHuKZ+S5Cg7EmuYg3mjw_thumb_7a6a.jpg
Classic Crystal - Silver / Red
695.00
Classic Crystal - Silver / Red
695.00
rKw4AFdTQTqb+We9chfWUw_thumb_7a98.jpg
Classic Crystal - Silver / Cobalt Blue
695.00
Classic Crystal - Silver / Cobalt Blue
695.00
0cb7jnq6Ql2H7ziAbMGvQw_thumb_7aaa.jpg
Classic Crystal - Silver / Cobalt Mix
695.00
Classic Crystal - Silver / Cobalt Mix
695.00
KqYvvF7bRzWB4xwJISSFvw_thumb_7aaf.jpg
Classic Crystal - Silver / Montana Blue
695.00
Classic Crystal - Silver / Montana Blue
695.00
a32biTFvS4iFyQMIJEDs2g_thumb_7ab2.jpg
Classic Crystal - Silver / Silver Metallic
695.00
Classic Crystal - Silver / Silver Metallic
695.00
z8lkU4suRhW5jdVXVlVgDw_thumb_7a9f.jpg
Classic Crystal - Silver / Crystal
695.00
Classic Crystal - Silver / Crystal
695.00
38n1fF2jQHuf17g%uJqspw_thumb_7a7b.jpg
Classic Crystal - Black / Black, Orange, Pink & Green
695.00
Classic Crystal - Black / Black, Orange, Pink & Green
695.00
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_9833.jpg
Classic Crystal - Gold / Bronze Shade
695.00
Classic Crystal - Gold / Bronze Shade
695.00
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_984a.jpg
Classic Crystal - Silver / Emerald
695.00
Classic Crystal - Silver / Emerald
695.00